In Between

בין פרויקטים וסדרות שאני יוצרת סביב נושא מסוים, לפעמים בא לי לאייר, או לצייר, לרשום, איך שלא תקראו לזה. בלי סיבה מסויימת, רק השראה